Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Gratisaftehalen.nl

Versie 1.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 november 2016.


Gratisaftehalen.nl is een interactief platform en wordt aangeboden door RSIM B.V. (hierna genoemd: "RSIM").

RSIM heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De wijzigingen gaan in op het moment dat deze zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden en zijn gepubliceerd op Gratisaftehalen.nl.


Disclaimer:

RSIM besteedt alle mogelijke zorg aan het verstrekken van actuele en correcte informatie binnen Gratisaftehalen.nl en de (elektronische) beschikbaarheid van Gratisaftehalen.nl. Eventuele fouten of (tijdelijke) onderbrekingen kunnen echter niet altijd worden voorkomen.

Aan de informatie die op Gratisaftehalen.nl wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. RSIM kan niet garanderen dat Gratisaftehalen.nl foutloos werkt en continu toegankelijk is. RSIM is niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie of schade door storingen. Tevens is Gratisaftehalen.nl niet verantwoordelijk voor informatie (waaronder websites) voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Gebruik / misbruik Gratisaftehalen.nl

Het is niet toegestaan om Gratisaftehalen.nl zodanig te gebruiken dat:daarmee inbreuk wordt gemaakt op wetten of verordeningen van enige nationale of lokale overheid of rechten van derden (bijv. auteursrechten);Gratisaftehalen.nl of een deel daarvan op enige wijze wordt onderbroken of beschadigd;In geval van misbruik / oneigenlijk gebruik heeft RSIM het recht om uw gebruik van Gratisaftehalen.nl volledig of gedeeltelijk, zonder voorafgaande waarschuwing, te beëindigen;De door misbruik / oneigenlijk gebruik van Gratisaftehalen.nl ontstane schade, financieel of anderszins, kunnen worden verhaald op de misbruiker.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op Gratisaftehalen.nl aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij RSIM of diens licentiegevers;Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RSIM of diens licentiegevers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur van Gratisaftehalen.nl te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen;Voor zover u teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan Gratisaftehalen.nl toevoegt, draagt u alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan RSIM en vrijwaart u RSIM derhalve van aanspraken van derden;

Mocht RSIM op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreuk makend materiaal, dan heeft RSIM het recht, maar niet de plicht, dit materiaal (of eventueel links naar dit materiaal) onmiddellijk te verwijderen.

Persoonsgegevens / Privacy

RSIM gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking ervan voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens

In het kader van het gebruik van Gratisaftehalen.nl leggen wij persoonsgegevens vast zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Wat doet RSIM met uw persoonsgegevens?

RSIM kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

  • klanttevredenheidsonderzoek
  • administratie
  • klantenservice
  • relatiebeheer
  • kwaliteitsborging
  • onderzoek en analyse
  • marketing
  • analyseren van trends
  • product- en dienstontwikkeling

RSIM zal uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven buiten RSIM voor commerciële exploitatie.

Elektronische nieuwsbrief

Elektronische dienstverlening is voor RSIM belangrijk. Wanneer u zich abonneert op een elektronische nieuwsbrief, dan geeft u aan RSIM toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van een elektronische nieuwsbrief en andere informatie zoals aanbiedingen. U kunt zich op ieder moment aan- of afmelden voor de elektronische nieuwsbrief.

Beveiligingsmaatregelen

RSIM doet alles wat redelijkerwijs in haar macht ligt om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens.

Contact, klachten en opmerkingen

Indien u klachten of opmerkingen heeft over (het gebruik van) Gratisaftehalen.nl, dan kunt u gebruik maken van de feedback knop of een e-mail sturen naar info@gratisaftehalen.nl.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op het gebruik van Gratisaftehalen.nl en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met het gebruik van Gratisaftehalen.nl en de Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.